نوع جنستعدادسایزیک رو/ دو روقیمت چاپ معمولیزمان تحویلقیمت چاپ فوریزمان تحویل
سلفون مات مخملی1,00048 × 85 mmیک رو16965010 روز
سلفون مات مخملی1,00048 × 85 mmدو رو18415010 روز
گلاسه یووی100048 × 85 mmیک رو812007 روز855501 روز
گلاسه یووی100048 × 85 mmدو رو957007 روز1000501 روز
گلاسه فیلتردار10004.8×8.5یک رو812007 روز855501 روز
گلاسه فیلتردار10004.8×8.5دو رو957007 روز1000501 روز
سوسماری100048 × 85 mmیک رو10005010 روز
سوسماری100048 × 85 mmدو رو11165010 روز
سلفون مات دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو1522507 روز1595002 روز
سلفون مات100048 × 85 mmیک رو826507 روز870001 روز
سلفون مات100048 × 85 mmدو رو1000507 روز1044001 روز
سلفون براق100048 × 85 mmیک رو826507 روز870001 روز
سلفون براق100048 × 85 mmدو رو1000507 روز1044001 روز
سلفون براق دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو1522507 روز1595002 روز
سلفون براق دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو1029507 روز1102002 روز
سلفون مات دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو1029507 روز1102002 روز
طرح چرم یووی دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو14065015 روز
طرح چرم 1000 عددی100085 * 48 mmدو رو10585015 روز
کتان امباس100048 × 85 mmیک رو899007 روز942501 روز
کتان امباس100048 × 85 mmدو رو957007 روز1000501 روز

 

 

لیست-قیمت-چاپ-کارت-ویزیت-لمینت

نوع جنستعدادسایزیک رو/ دو روقیمت چاپ معمولیزمان تحویلقیمت چاپ فوریزمان تحویل
لمینت برجسته طلاکوب1,00056 × 59 mmدو رو33205012 روز
لمینت برجسته طلاکوب1,00090 × 60 mmدو رو44370012 روز
سلفون مات دورو دورگرد موضعی100090 × 60 mmدو رو18850012 روز
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 mmدو رو28855012 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو23635010 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی100090 × 60 mmدو رو26390015 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 mmدو رو36395015 روز
آهنربایی100090 × 60 mmیک رو88450015 روز
لمینت براق طرح موج100090 × 58.5 mmدو رو32915010 روز
لمینت مات طرح موج1000طرح موجدو رو41325015 روز
لمینت برجسته100090 × 60 mmدو رو2871007 روز2943503 روز
لمینت مات دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو4132507 روز4205002 روز
لمینت برجسته مخملی100056 × 59 mmدو رو28710015 روز
90 × 60 mmدو رو38425015 روز
ویزیت پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000ویزیت پروانه ایدو رو17980010 روز
لمینت براق مربع دورگرد100055 × 55 mmدو رو21460010 روز
لمینت براق ویزیتی دورگرد100085 × 48 mmدو رو26390010 روز
لمینت مات ویزیتی دورگرد100085 × 48 mmدو رو33060010 روز
لمینت مات مربع دورگرد100055 × 55 mmدو رو26825010 روز
لمینت برجسته کوچک100056 × 59 mmدو رو2160507 روز
لمینت برجسته ویزیتی100048 × 85 mmدو رو22910010 روز
لمینت براق دورگرد 500 عددی50090 × 58.5 mmدو رو1885007 روز1957502 روز
لمینت مات دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو2320007 روز2392502 روز
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)100090 × 60 mmدو رو56405015 روز
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )100090 × 58.5 mmدو رو46835015 روز
لمینت براق دورگرد 1000 عددی100058.5 × 90 mmدو رو3291507 روز3364002 روز

 

 

نوع جنستعدادسایزیک رو/ دو روقیمت چاپ معمولیزمان تحویلقیمت چاپ فوریزمان تحویل
پی وی سی 500 میکرون 1000عدد100086.5 × 57 mmدو رو5002505 روز
پی وی سی 500 میکرون 500عدد50086.5× 57 mmدو رو3074005 روز3335003 روز
پی وی سی 300 میکرون 500عدد50086.5 × 57 mmدو رو30305010 روز
پی وی سی 760 میکرون 1000 عدد100089 × 57 mmدو رو11382505 روز
پی وی سی 760 میکرون 500 عدد50089 × 57 mmدو رو7337005 روز
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)500 عددی50086.5 × 57 mmیک رو3262507 روز
پی وی سی 760 میکرون 250 عدد25089 × 57 mmدو رو4306505 روز
پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 عددی50088.6× 57 mmدو رو97295015 روز
لیبل یووی100048 × 85 mmیک رو1000507 روز1044002 روز
لیبل سلفون براق100048 × 85 mmیک رو1015007 روز1058502 روز
لیبل سی دی1000130 * 130 mmیک رو71485013 روز
لیبل سلفون مات100048 × 85 mmیک رو10730025 روز
لیبل فیلتردار100048 × 85 mmیک رو1000507 روز1044002 روز
لیبل یووی 6 ساعته100048 × 85 mmیک رو1102006 ساعت1102006 ساعت
لیبل متالایز100048 × 85 mmیک رو39150025 روز
لیبل سلفون مات طلاکوب100048 × 85 mmیک رو16675025 روز
لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه100048 × 85 mmیک رو14500010 روز

 

لیست قیمت چاپ انواع تراکت و سربرگ

نوع جنستعدادسایزیک رو/ دو روقیمت چاپ معمولیزمان تحویلقیمت چاپ فوریزمان تحویل
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکتA4یک رو5017007 روز5307002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکتA4دو رو6075507 روز6365502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکتA5یک رو2508507 روز2726002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکتA5دو رو3045007 روز3262502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکتA6یک رو1261507 روز1406502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکتA6دو رو1522507 روز1667502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتA4یک رو20836507 روز21271502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتA4دو رو22170507 روز22605502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتA5یک رو10425507 روز10788002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتA5دو رو11092507 روز11455002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتA6یک رو5205507 روز5495502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتA6دو رو5539007 روز5829002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتA4یک رو9033507 روز9396002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتA4دو رو10237007 روز10599502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتA5یک رو4516757 روز4806752 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتA5دو رو5118507 روز5408502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتA6یک رو2262007 روز2479502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتA6دو رو2566507 روز2784002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA4یک رو25360507 روز25795502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA4دو رو27028007 روز27463002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA5یک رو12687507 روز13050002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA5دو رو13514007 روز13876502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA6یک رو6336507 روز6626502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA6دو رو6757007 روز7047002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکتA4یک رو13412507 روز13775002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکتA4دو رو14906007 روز15268502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکتA5یک رو6713507 روز7003502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکتA5دو رو7453007 روز7743002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکتA6یک رو3349507 روز3567002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکتA6دو رو3726507 روز3944002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتA4یک رو3074007 روز3364002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتA4دو رو4176007 روز4466002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتA5یک رو1537007 روز1754502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتA5دو رو2088007 روز2305502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتA6یک رو768507 روز913502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتA6دو رو1044007 روز1189002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتA4یک رو5118507 روز5481002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتA4دو رو6351007 روز6713502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتA5یک رو2566507 روز2856502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتA5دو رو3175507 روز3465502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتA6یک رو1276007 روز1493502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتA6دو رو1595007 روز1812502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتA4یک رو10933007 روز11368002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتA4دو رو12310507 روز12745502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتA5یک رو5466507 روز5829002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتA5دو رو6162507 روز6525002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتA6یک رو2740507 روز3030502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتA6دو رو3074007 روز3364002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتB4یک رو4669007 روز4959002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتB4دو رو6655507 روز6945502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتB5یک رو2334507 روز2552002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتB5دو رو3335007 روز3552502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتB6یک رو1174507 روز1319502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتB6دو رو1667507 روز1812502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB4یک رو7554507 روز7917002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB4دو رو9744007 روز10106502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB5یک رو3784507 روز4074502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB5دو رو4872007 روز5162002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB6یک رو1885007 روز2102502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB6دو رو2436007 روز2653502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB4یک رو15950007 روز16385002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB4دو رو18516507 روز18951502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB5یک رو7975007 روز8337502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB5دو رو9265507 روز9628002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB6یک رو3987507 روز4277502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB6دو رو4625507 روز4915502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB4یک رو7772007 روز8062002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB4دو رو9758507 روز10048502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB5یک رو3886007 روز4103502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB5دو رو4886507 روز5104002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB6یک رو1943007 روز2088002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB6دو رو2436007 روز2581002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB4یک رو13760507 روز14123002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB4دو رو15950007 روز16312502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB5یک رو6887507 روز7177502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB5دو رو7975007 روز8265002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB6یک رو3436507 روز3654002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB6دو رو3987507 روز4205002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB4یک رو31479507 روز31914502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB4دو رو34046007 روز34481002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB5یک رو15747007 روز16109502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB5دو رو17023007 روز17385502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB6یک رو7873507 روز8163502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB6دو رو8511507 روز8801502 روز

کلمات کلیدی : کارت ویزیت  , طراحی کارت ویزیت  , چاپ کارت ویزیت  , قیمت کارت ویزیت  , هزینه طراحی کارت ویزیت  , قیمت کارت ویزیت سلفون براق یک رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون براق دو رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون مات یک رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون براق دو رو ,  قیمت کارت ویزیت لمینت براق ,  قیمت کارت ویزیت لمینت مات , شیت کارت ویزیت  , کارت ویزیت pvc  , لیبل شیشه ای , کارت ویزیت مخمل  , کارت ویزیت طلاکوب  , چاپ فوری کارت ویزیت , چاپ فوری تراکتچاپ فوری کاتالوگ , قیمت چاپ کارت ویزیت , قیمت چاپ لیبل شیشه ایقیمت کارت ویزیت pvcقیمت چاپ کارت ویزیت شیشه ای , قیمت کارت ویزیت برفکی , قیمت چاپ کارت ویزیت چرم یک رو و دو روقیمت چاپ کارت ویزیت کتان یک رو و دو روقیمت چاپ کارت ویزیت برجستهقیمت چاپ کارت ویزیت برجسته طلاکوبقیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات , قیمت کارت ویزیت آهنربایی , قیمت لیبل , قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمقیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمقیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمقیمت چاپ سربرگ تحریرقیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمقیمت چاپ تراکت A4قیمت چاپ تراکت A5قیمت چاپ تراکت A6قیمت چاپ تراکت B4قیمت چاپ تراکت B5 , طراحی و چاپ تراکتارزانترین چاپ تراکتچاپ تراکت ارزان