نوع جنستعدادسایزیک رو/ دو روقیمت چاپ معمولیزمان تحویلقیمت چاپ فوریزمان تحویل
سلفون مات مخملی1,00048 × 85 mmیک رو13920010 روز
سلفون مات مخملی1,00048 × 85 mmدو رو15370010 روز
گلاسه یووی1,00048 × 85 mmیک رو652507 روز696001 روز
گلاسه یووی1,00048 × 85 mmدو رو797507 روز841001 روز
گلاسه فیلتردار1,00048 × 85 mmیک رو652507 روز696001 روز
گلاسه فیلتردار1,00048 × 85 mmدو رو797507 روز841001 روز
سوسماری1,00048 × 85 mmیک رو8700010 روز
سوسماری1,00048 × 85 mmدو رو9135010 روز
سلفون مات دورو دورگرد 1000 عددی1,00090 × 60 mmدو رو1276007 روز1348502 روز
سلفون مات1,00048 × 85 mmیک رو681507 روز725001 روز
سلفون مات1,00048 × 85 mmدو رو841007 روز884501 روز
سلفون براق100048 × 85 mmیک رو681507 روز725001 روز
سلفون براق1,00048 × 85 mmدو رو841007 روز884501 روز
سلفون براق دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو1276007 روز1348502 روز
سلفون براق دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو870007 روز942502 روز
سلفون مات دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو870007 روز942502 روز
طرح چرم یووی دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو11890015 روز
طرح چرم 1000 عددی100085 * 48 mmدو رو8990015 روز
کتان امباس100048 × 85 mmیک رو623507 روز667001 روز
کتان امباس100048 × 85 mmدو رو470007 روز500001 روز

 

 

لیست-قیمت-چاپ-کارت-ویزیت-لمینت

نوع جنستعدادسایزیک رو/ دو روقیمت چاپ معمولیزمان تحویلقیمت چاپ فوریزمان تحویل
لمینت برجسته طلاکوب1,00056 × 59 mmدو رو23635012 روز
لمینت برجسته طلاکوب1,00090 × 60 mmدو رو33930012 روز
سلفون مات دورو دورگرد موضعی100090 × 60 mmدو رو14935012 روز
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 mmدو رو23200012 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو19720010 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی100090 × 60 mmدو رو23200015 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 mmدو رو31610015 روز
آهنربایی100090 × 60 mmیک رو72065015 روز
لمینت براق طرح موج100090 × 58.5 mmدو رو30740010 روز
لمینت مات طرح موج1000طرح موجدو رو39005015 روز
لمینت برجسته100090 × 60 mmدو رو2349007 روز2421503 روز
لمینت مات دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو3900507 روز3973002 روز
لمینت برجسته مخملی100056 × 59 mmدو رو24215015 روز
90 × 60 mmدو رو33205015 روز
ویزیت پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000ویزیت پروانه ایدو رو15515010 روز
لمینت براق مربع دورگرد100055 × 55 mmدو رو20010010 روز
لمینت براق ویزیتی دورگرد100085 × 48 mmدو رو24650010 روز
لمینت مات ویزیتی دورگرد100085 × 48 mmدو رو31175010 روز
لمینت مات مربع دورگرد100055 × 55 mmدو رو24795010 روز
لمینت برجسته کوچک100056 × 59 mmدو رو1914007 روز
لمینت برجسته ویزیتی100048 × 85 mmدو رو19575010 روز
لمینت براق دورگرد 500 عددی50090 × 58.5 mmدو رو1783507 روز1856002 روز
لمینت مات دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو2102507 روز2175002 روز
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)100090 × 60 mmدو رو51765015 روز
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )100090 × 58.5 mmدو رو43790015 روز
لمینت براق دورگرد 1000 عددی100058.5 × 90 mmدو رو3074007 روز3146502 روز

 

 

نوع جنستعدادسایزیک رو/ دو روقیمت چاپ معمولیزمان تحویل
پی وی سی 500 میکرون 1000عدد100086.5 × 57 mmدو رو4554005 روز
پی وی سی 500 میکرون 500عدد50086.5× 57 mmدو رو2798405 روز
پی وی سی 300 میکرون 500عدد50086.5 × 57 mmدو رو27588010 روز
پی وی سی 760 میکرون 1000 عدد100089 × 57 mmدو رو10362005 روز
پی وی سی 760 میکرون 500 عدد50089 × 57 mmدو رو6679205 روز
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)500 عددی50086.5 × 57 mmیک رو2970007 روز
پی وی سی 760 میکرون 250 عدد25089 × 57 mmدو رو3920405 روز
پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 عددی50088.6× 57 mmدو رو88572015 روز
لیبل یووی100048 × 85 mmیک رو703257 روز
لیبل سلفون براق100048 × 85 mmیک رو725007 روز
لیبل شیشه ای حالت اول (خوانا)100048 × 85 mmیک رو2247507 روز
لیبل سی دی1000130 * 130 mmیک رو55100013 روز
لیبل سلفون مات100048 × 85 mmیک رو7540025 روز
لیبل فیلتردار100048 × 85 mmیک رو703257 روز
لیبل شیشه ای حالت دوم (ناخوانا)100048 × 85 mmیک رو2247507 روز
لیبل یووی 6 ساعته100048 × 85 mmیک رو804756 ساعت
لیبل متالایز100048 × 85 mmیک رو30450025 روز
لیبل سلفون مات طلاکوب100048 × 85 mmیک رو12325025 روز

 

لیست قیمت چاپ انواع تراکت و سربرگ

نوع جنستعدادسایزیک رو/ دو روقیمت چاپ معمولیزمان تحویلقیمت چاپ فوریزمان تحویل
تراکت گلاسه 135 گرم1,000تراکتA4یک رو3726507 روز4016502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم1,000تراکتA4دو رو4654507 روز4944502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم1,000تراکتA5یک رو1870507 روز2160502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم1,000تراکتA5دو رو2334507 روز2624502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم1,000تراکتA6یک رو928007 روز1073002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم1,000تراکتA6دو رو1160007 روز1305002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم1,000تراکت B4یک رو3407507 روز3697502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم1,000تراکت B4دو رو5118507 روز5408502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم1,000تراکت B5یک رو1711007 روز1928502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم1,000تراکت B5دو رو2566507 روز2784002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم1,000تراکتB6یک رو855507 روز1000502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم1,000تراکتB6دو رو1276007 روز1421002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم2000تراکت B4یک رو5321507 روز5684002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم2000تراکت B4دو رو7221007 روز7583502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم2000تراکت B5یک رو2668007 روز2958002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم2000تراکت B5دو رو3610507 روز3900502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم2000تراکتB6یک رو1334007 روز1551502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم2000تراکتB6دو رو1812507 روز2030002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم5000تراکت B4یک رو10802507 روز11237502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم5000تراکت B4دو رو13079007 روز13514002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم5000تراکت B5یک رو5408507 روز5771002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم5000تراکت B5دو رو6539507 روز6902002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم5000تراکتB6یک رو2697007 روز2987002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم5000تراکتB6دو رو3277007 روز3567002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 1351,000تراکت B4یک رو5756507 روز6046502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 1351,000تراکت B4دو رو7467507 روز7685002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 1351,000تراکت B5یک رو2885507 روز3175502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 1351,000تراکت B5دو رو3741007 روز4031002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 1351,000تراکتB6یک رو1435507 روز1580502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 1351,000تراکتB6دو رو1870507 روز2015502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 1352000تراکت B4یک رو10005007 روز10367502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 1352000تراکت B4دو رو11919007 روز12281502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 1352000تراکت B5یک رو5002507 روز5292502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 1352000تراکت B5دو رو5959507 روز6249502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 1352000تراکتB6یک رو2508507 روز2726002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 1352000تراکتB6دو رو2987007 روز3204502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم5000تراکت B4یک رو22518507 روز22953502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم5000تراکت B4دو رو24795007 روز25230002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم5000تراکت B5یک رو11266507 روز11629002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم5000تراکت B5دو رو12397507 روز12760002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم5000تراکتB6یک رو5626007 روز5916002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم5000تراکتB6دو رو6206007 روز6496002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000تراکتA4یک رو14920507 روز15355502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم5000تراکتA4دو رو16109507 روز16544502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم5000تراکتA5یک رو7467507 روز7830002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم5000تراکتA5دو رو8062007 روز8424502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم5000تراکتA6یک رو3726507 روز4016502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم5000تراکتA6دو رو4031007 روز4321002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم2000تراکتA4یک رو6597507 روز6960002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم2000تراکتA4دو رو7641507 روز8004002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم2000تراکتA5یک رو3298757 روز3588752 روز
تراکت گلاسه 135 گرم2000تراکتA5دو رو3828007 روز4118002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم2000تراکتA6یک رو1653007 روز1870502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم2000تراکتA6دو رو1914007 روز2131502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم4000تراکتA4یک رو18183007 روز18618002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم4000تراکتA4دو رو19618507 روز20053502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم4000تراکتA5یک رو9091507 روز9454002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم4000تراکتA5دو رو9816507 روز10179002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم4000تراکتA6یک رو4553007 روز4843002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم4000تراکتA6دو رو4901007 روز5191002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم2000تراکتA4یک رو9715007 روز10077502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم2000تراکتA4دو رو10976507 روز11266502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم2000تراکتA5یک رو4857507 روز5147502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم2000تراکتA5دو رو5495507 روز5785502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم2000تراکتA6یک رو2436007 روز2726002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم2000تراکتA6دو رو2740507 روز3030502 روز
تراکت تحریر 80 گرم1,000تراکتA4یک رو2262007 روز2552002 روز
تراکت تحریر 80 گرم1,000تراکتA4دو رو3219007 روز3509002 روز
تراکت تحریر 80 گرم1,000تراکتA5یک رو1131007 روز1348502 روز
تراکت تحریر 80 گرم1,000تراکتA5دو رو1609507 روز1827002 روز
تراکت تحریر 80 گرم1,000تراکتA6یک رو565507 روز710502 روز
تراکت تحریر 80 گرم1,000تراکتA6دو رو812007 روز957002 روز
تراکت تحریر 80 گرم2000تراکتA4یک رو3610507 روز3973002 روز
تراکت تحریر 80 گرم2000تراکتA4دو رو4712507 روز5075002 روز
تراکت تحریر 80 گرم2000تراکتA5یک رو1812507 روز2102502 روز
تراکت تحریر 80 گرم2000تراکتA5دو رو2363507 روز2653502 روز
تراکت تحریر 80 گرم2000تراکتA6یک رو899007 روز1116502 روز
تراکت تحریر 80 گرم2000تراکتA6دو رو1174507 روز1392002 روز
تراکت تحریر 80 گرم5000تراکتA4یک رو7395007 روز7830002 روز
تراکت تحریر 80 گرم5000تراکتA4دو رو8642007 روز9077002 روز
تراکت تحریر 80 گرم5000تراکتA5یک رو3697507 روز4060002 روز
تراکت تحریر 80 گرم5000تراکتA5دو رو4321007 روز4683502 روز
تراکت تحریر 80 گرم5000تراکتA6یک رو1856007 روز2073502 روز
تراکت تحریر 80 گرم5000تراکتA6دو رو2160507 روز2378002 روز

کلمات کلیدی : کارت ویزیت  , طراحی کارت ویزیت  , چاپ کارت ویزیت  , قیمت کارت ویزیت  , هزینه طراحی کارت ویزیت  , قیمت کارت ویزیت سلفون براق یک رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون براق دو رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون مات یک رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون براق دو رو ,  قیمت کارت ویزیت لمینت براق ,  قیمت کارت ویزیت لمینت مات , شیت کارت ویزیت  , کارت ویزیت pvc  , لیبل شیشه ای , کارت ویزیت مخمل  , کارت ویزیت طلاکوب  , چاپ فوری کارت ویزیت , چاپ فوری تراکتچاپ فوری کاتالوگ , قیمت چاپ کارت ویزیت , قیمت چاپ لیبل شیشه ایقیمت کارت ویزیت pvcقیمت چاپ کارت ویزیت شیشه ای , قیمت کارت ویزیت برفکی , قیمت چاپ کارت ویزیت چرم یک رو و دو روقیمت چاپ کارت ویزیت کتان یک رو و دو روقیمت چاپ کارت ویزیت برجستهقیمت چاپ کارت ویزیت برجسته طلاکوبقیمت چاپ کارت ویزیت سلفون مات , قیمت کارت ویزیت آهنربایی , قیمت لیبل , قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمقیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۷۰ گرمقیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمقیمت چاپ سربرگ تحریرقیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمقیمت چاپ تراکت A4قیمت چاپ تراکت A5قیمت چاپ تراکت A6قیمت چاپ تراکت B4قیمت چاپ تراکت B5 , طراحی و چاپ تراکتارزانترین چاپ تراکتچاپ تراکت ارزان