جنس کارت ویزیتتعدادسایزیک رو/دو روقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت چاپ فوریزمان تحویل
سلفون مات مخملی100048 × 85 mmیک رو1174507 روز0
دو رو1309507 روز0
گلاسه یووی100048 × 85 mmیک رو445507 روز486001 روز
دو رو580507 روز621001 روز
گلاسه فیلتردار10004.8×8.5یک رو445507 روز486002 روز
دو رو580507 روز621002 روز
سوسماری100048 × 85 mmیک رو594007 روز0
دو رو675007 روز0
سلفون مات دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو891007 روز931502 روز
سلفون مات100048 × 85 mmیک رو459007 روز499501 روز
دو رو621007 روز661501 روز
سلفون براق100048 × 85 mmیک رو459007 روز499501 روز
دو رو621007 روز661501 روز
سلفون براق دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو891007 روز931502 روز
کاتالوگ 300 گرم سلفون براق(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmیک رو459007 روز499501 روز
دو رو621007 روز661501 روز
کاتالوگ 300 گرم سلفون مات(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmیک رو459007 روز499501 روز
دو رو621007 روز661501 روز
کاتالوگ 300 گرم گلاسه یووی(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmیک رو445507 روز486001 روز
دو رو580507 روز621001 روز
سلفون براق دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو621007 روز661502 روز
سلفون مات دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو621007 روز661502 روز
طرح چرم دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو8370015 روز0
طرح چرم 1000 عددی100085 * 48 mmدو رو6750015 روز0
کتان امباس100048 × 85 mmیک رو526507 روز567001 روز
دو رو580507 روز621001 روز
کتان آلمان100048 × 85 mmیک رو715507 روز783002 روز
دو رو783007 روز837002 روز

لیست-قیمت-چاپ-کارت-ویزیت-لمینت

جنس کارت ویزیتتعدادسایز یک رو / دو روقیمت ( تومان )زمان تحویلقیمت چاپ فوریزمان تحویل
لمینت برجسته طلاکوب100056 × 59 mmدو رو19035012 روز
90 × 60 mmدو رو30240012 روز
سلفون مات دورو دورگرد موضعی100090 × 60 mmدو رو11002512 روز
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 mmدو رو19980012 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو17550010 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی100090 × 60 mmدو رو19980015 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 mmدو رو27810015 روز
آهنربایی100090 × 60 mmیک رو66150015 روز
لمینت براق طرح موج1000طرح موجدو رو22410010 روز
لمینت مات طرح موج1000طرح موجدو رو34020015 روز
لمینت براق دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو2241007 روز2308502 روز
لمینت برجسته100090 × 60 mmدو رو1998007 روز2065503 روز
لمینت مات دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو3402007 روز3469502 روز
لمینت برجسته مخملی100056 × 59 mmدو رو19035015 روز
90 × 60 mmدو رو29025015 روز
ویزیت پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000ویزیت پروانه ایدو رو12150010 روز
لمینت براق مربع دورگرد100055 × 55 mmدو رو15525010 روز
لمینت براق ویزیتی دورگرد100085 × 48 mmدو رو17685010 روز
لمینت مات ویزیتی دورگرد100085 × 48 mmدو رو27135010 روز
لمینت مات مربع دورگرد100055 × 55 mmدو رو21600010 روز
لمینت برجسته کوچک100056 × 59 mmدو رو1620007 روز
لمینت برجسته ویزیتی100048 × 85 mmدو رو16605010 روز
لمینت براق دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو1350007 روز1417502 روز
لمینت مات دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو1822507 روز1890002 روز
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)100090 × 60 mmدو رو54000015 روز
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )100090 × 60 mmدو رو34020015 روز

جنس کارت ویزیتتعدادسایزیک رو/دو روقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت چاپ فوریزمان تحویل    
پی وی سی 500 میکرون 1000عدد100090 × 60 mmدو رو4485005 روز
پی وی سی 500 میکرون 500عدد50090 × 60 mmدو رو2756005 روز2990002 روز
پی وی سی 300 میکرون 500عدد50090 × 60 mmدو رو27170010 روز
پی وی سی 760 میکرون 1000 عدد100090 × 60 mmدو رو10205005 روز
پی وی سی 760 میکرون 500 عدد50090 × 60 mmدو رو6578005 روز
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)500 عددی50090 × 60 mmیک رو2925007 روز
لیبل شیشه ای حالت اول (خوانا)100048 × 85 mmیک رو1859007 روز
پی وی سی 760 میکرون 250 عدد25090 × 60 mmدو رو3861005 روز
پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 عددی50090 × 60 mmدو رو87230015 روز
لیبل شیشه ای حالت دوم (ناخوانا)100048 × 85 mmیک رو1859007 روز
لیبل متالایز100048 × 85 mmیک رو26650025 روز

لیست قیمت چاپ انواع تراکت و سربرگ

جنستیراژسایزیک رو/دو روقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت چاپ فوریزمان تحویل
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000تراکت A4یک رو1664008 روز1924004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000تراکت A4دو رو2470008 روز2730004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000تراکت A5یک رو832008 روز1027004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000تراکت A5دو رو1235008 روز1430004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000تراکت A6یک رو416008 روز546004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000تراکت A6دو رو617508 روز747504 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1000تراکت A4یک رو2470008 روز2730004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1000تراکت A4دو رو3328008 روز3588004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1000تراکت A5یک رو1235008 روز1430004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1000تراکت A5دو رو1664008 روز1859004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1000تراکت A6یک رو624008 روز754004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1000تراکت A6دو رو832008 روز962004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکت A4یک رو2548008 روز2873004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکت A4دو رو3471008 روز3796004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکت A5یک رو1274008 روز1534004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکت A5دو رو1742008 روز2002004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکت A6یک رو637008 روز832004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکت A6دو رو871008 روز1066004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکت A4یک رو4966008 روز5356004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکت A4دو رو6019008 روز6409004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکت A5یک رو2483008 روز2808004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکت A5دو رو3016008 روز3341004 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکت A6یک رو1241508 روز1501504 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکت A6دو رو1508008 روز1768004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B4یک رو2652008 روز2912004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B4دو رو4225008 روز4485004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B5یک رو1326008 روز1521004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B5دو رو2132008 روز2327004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B6یک رو663008 روز793004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B6دو رو1066008 روز1196004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکت B4یک رو3900008 روز4225004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکت B4دو رو5655008 روز5980004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکت B5یک رو1950008 روز2210004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکت B5دو رو2834008 روز3094004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکت B6یک رو975008 روز1170004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکت B6دو رو1417008 روز1612004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکت B4یک رو7514008 روز7904004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکت B4دو رو9659008 روز10049004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکت B5یک رو3757008 روز4082004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکت B5دو رو4836008 روز5161004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکت B6یک رو1885008 روز2145004 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکت B6دو رو2457008 روز2717004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکت B4یک رو3835008 روز4095004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکت B4دو رو5382008 روز5642004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکت B5یک رو1924008 روز2119004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکت B5دو رو2704008 روز2899004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکت B6یک رو962008 روز1092004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکت B6دو رو1352008 روز1482004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت B4یک رو6396008 روز6721004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت B4دو رو8125008 روز8450004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت B5یک رو3198008 روز3458004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت B5دو رو4056008 روز4316004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت B6یک رو1599008 روز1794004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت B6دو رو2028008 روز2223004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت B4یک رو13637008 روز14027004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت B4دو رو15600008 روز15990004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت B5یک رو6812008 روز7137004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت B5دو رو7800008 روز8125004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت B6یک رو3406008 روز3666004 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت B6دو رو3900008 روز4160004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت A4یک رو9022008 روز9412004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت A4دو رو10062008 روز10452004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت A5یک رو4511008 روز4836004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت A5دو رو5031008 روز5356004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت A6یک رو2262008 روز2522004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت A6دو رو2515508 روز2775504 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت A4یک رو4160008 روز4485004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت A4دو رو5135008 روز5460004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت A5یک رو2080008 روز2340004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت A5دو رو2574008 روز2834004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت A6یک رو1040008 روز1235004 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت A6دو رو1287008 روز1482004 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکت A4یک رو10959008 روز11349004 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکت A4دو رو12324008 روز12714004 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکت A5یک رو5460008 روز5785004 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکت A5دو رو6162008 روز6487004 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکت A6یک رو2730008 روز2990004 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکت A6دو رو3081008 روز3341004 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A4یک رو3120008 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A4دو رو4615008 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A5یک رو1560008 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A5دو رو2314008 روز
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A4یک رو3692008 روز
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A4دو رو5148008 روز
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A5یک رو1846008 روز
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A5دو رو2574008 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5000تراکت A4یک رو8164008 روز8554004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5000تراکت A4دو رو9256008 روز9646004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5000تراکت A5یک رو4082008 روز4407004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5000تراکت A5دو رو4628008 روز4953004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5000تراکت A6یک رو2041008 روز2301004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5000تراکت A6دو رو2314008 روز2574004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد2000تراکت A4یک رو6045008 روز6370004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد2000تراکت A4دو رو7176008 روز7501004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد2000تراکت A5یک رو3016008 روز3276004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد2000تراکت A5دو رو3588008 روز3848004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد2000تراکت A6یک رو1508008 روز1703004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد2000تراکت A6دو رو1794008 روز1989004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد2000تراکت A4یک رو3835008 روز4160004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد2000تراکت A4دو رو4797008 روز5122004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد2000تراکت A5یک رو1924008 روز2184004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد2000تراکت A5دو رو2392008 روز2652004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد2000تراکت A6یک رو962008 روز1157004 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد2000تراکت A6دو رو1196008 روز1391004 روز
سربرگ 140 گرم کارتی 1000 عددی1000تراکت A4یک رو4212008 روز
سربرگ 140 گرم کارتی 1000 عددی1000تراکت A5یک رو2106008 روز
سربرگ 140 گرم کارتی 2000 عددی2000تراکت A4یک رو6422008 روز
سربرگ 140 گرم کارتی 2000 عددی2000تراکت A5یک رو3211008 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000تراکت A4یک رو2236008 روز2496004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000تراکت A4دو رو3484008 روز3744004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000تراکت A5یک رو1118008 روز1313004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000تراکت A5دو رو1742008 روز1937004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000تراکت A6یک رو559008 روز689004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000تراکت A6دو رو871008 روز1001004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی)2000تراکت A4یک رو3302008 روز3627004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی)2000تراکت A4دو رو4966008 روز5291004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی)2000تراکت A5یک رو1651008 روز1911004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی)2000تراکت A5دو رو2483008 روز2743004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی)2000تراکت A6یک رو825508 روز1020504 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی)2000تراکت A6دو رو1248008 روز1443004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی)5000تراکت A4یک رو5876008 روز6266004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی)5000تراکت A4دو رو7774008 روز8164004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی)5000تراکت A5یک رو2938008 روز3263004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی)5000تراکت A5دو رو3887008 روز4212004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی)5000تراکت A6یک رو1469008 روز1729004 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی)5000تراکت A6دو رو1950008 روز2210004 روز
error: لطفا از عکس ها و مطالب سایت گیف نیک کپی برداری نفرمایید . با تشکر