محصولات چاپی به همراه سفارشات طراحی قابل عرضه می باشند

از چاپ طرح های انجام شده خارج از مجموعه گیف نیک معذوریم

 

جنس کارت ویزیتتعدادسایزیک رو/دو روقیمت (تومان) 
سلفون مات مخملی100048 × 85 mmیک رو87000
دو رو97000
گلاسه یووی100048 × 85 mmیک رو33000
دو رو43000
گلاسه فیلتردار10004.8×8.5یک رو33000
دو رو43000
سوسماری100048 × 85 mmیک رو44000
دو رو50000
سلفون مات دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو66000
سلفون مات100048 × 85 mmیک رو34000
دو رو46000
سلفون براق100048 × 85 mmیک رو34000
دو رو46000
سلفون براق دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو66000
کاتالوگ 300 گرم سلفون براق(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmیک رو34000
دو رو46000
کاتالوگ 300 گرم سلفون مات(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmیک رو34000
دو رو46000
کاتالوگ 300 گرم گلاسه یووی(محاسبه بر حساب هرلت)1000هر لت 48 × 85 mmیک رو33000
دو رو43000
سلفون براق دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو46000
سلفون مات دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو46000
طرح چرم دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو62000
طرح چرم 1000 عددی100085 * 48 mmدو رو50000
کتان امباس100048 × 85 mmیک رو39000
دو رو43000
کتان آلمان100048 × 85 mmیک رو53000
دو رو58000

 

 

لیست-قیمت-چاپ-کارت-ویزیت-لمینت

جنس کارت ویزیتتعدادسایز یک رو / دو روقیمت ( تومان )زمان تحویل
مینت برجسته طلاکوب100056 × 59 mmدو رو14100012 روز
90 × 60 mmدو رو22400012 روز
سلفون مات دورو دورگرد موضعی100090 × 60 mmدو رو8150012 روز
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 mmدو رو14800012 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو13000010 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی100090 × 60 mmدو رو14800015 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 mmدو رو20600015 روز
آهنربایی100090 × 60 mmیک رو49000015 روز
لمینت براق طرح موج1000طرح موجدو رو16600010 روز
لمینت مات طرح موج1000طرح موجدو رو25200015 روز
لمینت براق دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو1660007 روز
لمینت برجسته100090 × 60 mmدو رو1480007 روز
لمینت مات دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو2520007 روز
لمینت برجسته مخملی100056 × 59 mmدو رو14100015 روز
90 × 60 mmدو رو21500015 روز
ویزیت پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000ویزیت پروانه ایدو رو9000010 روز
لمینت براق مربع دورگرد100055 × 55 mmدو رو11500010 روز
لمینت براق ویزیتی دورگرد100085 × 48 mmدو رو13100010 روز
لمینت مات ویزیتی دورگرد100085 × 48 mmدو رو20100010 روز
لمینت مات مربع دورگرد100055 × 55 mmدو رو16000010 روز
لمینت برجسته کوچک100056 × 59 mmدو رو1200007 روز
لمینت برجسته ویزیتی100048 × 85 mmدو رو12300010 روز
لمینت براق دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو1000007 روز
لمینت مات دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو1350007 روز
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)100090 × 60 mmدو رو40000015 روز
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )100090 × 60 mmدو رو25200015 روز

 

 

جنس کارت ویزیتتعدادسایزیک رو/دو روقیمت (تومان)زمان تحویل
پی وی سی 500 میکرون 1000عدد100090 × 60 mmدو رو3450005 روز
پی وی سی 500 میکرون 500عدد50090 × 60 mmدو رو2120005 روز
پی وی سی 300 میکرون 500عدد50090 × 60 mmدو رو20900010 روز
پی وی سی 760 میکرون 1000 عدد100090 × 60 mmدو رو7850005 روز
پی وی سی 760 میکرون 500 عدد50090 × 60 mmدو رو5060005 روز
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)500 عددی50090 × 60 mmیک رو2250007 روز
لیبل شیشه ای حالت اول (خوانا)100048 × 85 mmیک رو1430007 روز
پی وی سی 760 میکرون 250 عدد25090 × 60 mmدو رو2970005 روز
پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 عددی50090 × 60 mmدو رو67100015 روز
لیبل شیشه ای حالت دوم (ناخوانا)100048 × 85 mmیک رو1430007 روز
لیبل متالایز100048 × 85 mmیک رو20500025 روز

 

لیست قیمت چاپ انواع تراکت و سربرگ

جنس کارتیراژسایزیک رو/دو روقیمت (تومان)زمان تحویل
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی --1000تراکتA4یک رو1280007 روز
دو رو1900007 روز
تراکتA5یک رو640007 روز
دو رو950007 روز
تراکتA6یک رو320007 روز
دو رو475007 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی --1000تراکتA4یک رو1900007 روز
دو رو2560007 روز
تراکتA5یک رو950007 روز
دو رو1280007 روز
تراکتA6یک رو480007 روز
دو رو640007 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی --2000تراکت A4یک رو1960007 روز
دو رو2670007 روز
تراکت A5یک رو980007 روز
دو رو1340007 روز
تراکت A6یک رو490007 روز
دو رو670007 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی --5000تراکت A4یک رو3820007 روز
دو رو4630007 روز
تراکت A5یک رو1910007 روز
دو رو2320007 روز
تراکت A6یک رو955007 روز
دو رو1160007 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B4یک رو2040007 روز
دو رو3250007 روز
تراکت B5یک رو1020007 روز
دو رو1640007 روز
تراکتB6یک رو510007 روز
دو رو820007 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB4یک رو3000007 روز
دو رو4350007 روز
تراکتB5یک رو1500007 روز
دو رو2180007 روز
تراکتB6یک رو750007 روز
دو رو1090007 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB4یک رو5780007 روز
دو رو7430007 روز
تراکتB5یک رو2890007 روز
دو رو3720007 روز
تراکتB6یک رو1450007 روز
دو رو1890007 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB4یک رو2950007 روز
دو رو4140007 روز
تراکتB5یک رو1480007 روز
دو رو2080007 روز
تراکتB6یک رو740007 روز
دو رو1040007 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB4یک رو4920007 روز
دو رو6250007 روز
تراکتB5یک رو2460007 روز
دو رو3120007 روز
تراکتB6یک رو1230007 روز
دو رو1560007 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB4یک رو10490007 روز
دو رو12000007 روز
تراکتB5یک رو5240007 روز
دو رو6000007 روز
تراکتB6یک رو2620007 روز
دو رو3000007 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی --5000تراکتA4یک رو6940007 روز
دو رو7740007 روز
تراکتA5یک رو3470007 روز
دو رو3870007 روز
تراکتA6یک رو1740007 روز
دو رو1935007 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی --2000تراکتA4یک رو3200007 روز
دو رو3950007 روز
تراکتA5یک رو1600007 روز
دو رو1980007 روز
تراکتA6یک رو800007 روز
دو رو990007 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4000تراکتA4یک رو8430007 روز
دو رو9480007 روز
تراکتA5یک رو4200007 روز
دو رو4740007 روز
تراکتA6یک رو2100007 روز
دو رو2370007 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ##1000سربرگ A4یک رو2400007 روز
دو رو3550007 روز
سربرگ A5یک رو1200007 روز
دو رو1780007 روز
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A4یک رو2840007 روز
دو رو3960007 روز
سربرگ A5یک رو1420007 روز
دو رو1980007 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد --5000تراکت A4یک رو6280007 روز
دو رو7120007 روز
تراکت A5یک رو3140007 روز
دو رو3560007 روز
تراکت A6یک رو1570007 روز
دو رو1780007 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000A4یک رو4650007 روز
دو رو5520007 روز
A5یک رو2320007 روز
دو رو2760007 روز
A6یک رو1160007 روز
دو رو1380007 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد --2000A4یک رو2950007 روز
دو رو3690007 روز
A5یک رو1480007 روز
دو رو1840007 روز
A6یک رو740007 روز
دو رو920007 روز
سربرگ 140 گرم کارتی 1000 عددی1000A4یک رو32400012 روز
A5یک رو16200012 روز
سربرگ 140 گرم کارتی 2000 عددی2000A4یک رو49400012 روز
A5یک رو24700012 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) --1000سربرگA4یک رو1720007 روز
دو رو2680007 روز
سربرگA5یک رو860007 روز
دو رو1340007 روز
سربرگA6یک رو430007 روز
دو رو670007 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) --2000سربرگ A4یک رو2540007 روز
دو رو3820007 روز
سربرگ A5یک رو1270007 روز
دو رو1910007 روز
سربرگ A6یک رو635007 روز
دو رو960007 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) --5000سربرگ A4یک رو4520007 روز
دو رو5980007 روز
سربرگ A5یک رو2260007 روز
دو رو2990007 روز
سربرگ A6یک رو1130007 روز
دو رو1500007 روز

کارت ویزیت  , طراحی کارت ویزیت  , چاپ کارت ویزیت  , قیمت کارت ویزیت  , هزینه طراحی کارت ویزیت  , قیمت کارت ویزیت سلفون براق یک رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون براق دو رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون مات یک رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون براق دو رو ,  قیمت کارت ویزیت لمینت براق ,  قیمت کارت ویزیت لمینت مات , شیت کارت ویزیت  , کارت ویزیت pvc  , لیبل شیشه ای , کارت ویزیت مخمل  , کارت ویزیت طلاکوب  , 

error: لطفا از عکس ها و مطالب سایت گیف نیک کپی برداری نفرمایید . با تشکر