نوع جنستعدادسایزیک رو/دو روچاپ معمولی(تومان)تحویلچاپ فوری(تومان)تحویل
سلفون مات مخملی1,00048 × 85 mmیک رو010 روز0
سلفون مات مخملی1,00048 × 85 mmدو رو010 روز0
گلاسه یووی1,00048 × 85 mmیک رو07 روز01 روز
گلاسه یووی1,00048 × 85 mmدو رو07 روز01 روز
گلاسه فیلتردار1,00048 × 85 mmیک رو07 روز01 روز
گلاسه فیلتردار1,00048 × 85 mmدو رو07 روز01 روز
سوسماری1,00048 × 85 mmیک رو010 روز0
سوسماری1,00048 × 85 mmدو رو010 روز0
سلفون مات دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو1087507 روز1131002 روز
سلفون براق دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو1044007 روز1131002 روز
سلفون براق دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو768507 روز812002 روز
سلفون مات دورو دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو768507 روز812002 روز
سلفون مات1,00048 × 85 mmیک رو543757 روز587251 روز
سلفون مات1,00048 × 85 mmدو رو710507 روز754001 روز
سلفون براق1,00048 × 85 mmیک رو543757 روز587251 روز
سلفون براق1,00048 × 85 mmدو رو710507 روز754001 روز
طرح چرم یووی دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو8990015 روز0
طرح چرم 1000 عددی100085 * 48 mmدو رو7250015 روز0
کتان امباس1,00048 × 85 mmیک رو594507 روز638001 روز
کتان امباس1,00048 × 85 mmدو رو652507 روز696001 روز

 

 

لیست-قیمت-چاپ-کارت-ویزیت-لمینت

جنس کارت ویزیتتعدادسایز یک رو / دو روچاپ معمولی ( تومان )تحویلچاپ فوریتحویل
لمینت برجسته طلاکوب1,00056 × 59 mmدو رو23055012 روز
لمینت برجسته طلاکوب1,00090 × 60 mmدو رو33930012 روز
سلفون مات دورو دورگرد موضعی100090 × 60 mmدو رو12615012 روز
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 mmدو رو22185012 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو19140010 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی100090 × 60 mmدو رو22185015 روز
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب100090 × 60 mmدو رو30595015 روز
آهنربایی100090 × 60 mmیک رو76850015 روز
لمینت براق طرح موج100090 × 58.5 mmدو رو29580010 روز
لمینت مات طرح موج1000طرح موجدو رو37990015 روز
لمینت برجسته100090 × 60 mmدو رو2349007 روز2421503 روز
لمینت مات دورگرد 1000 عددی100090 × 60 mmدو رو3799007 روز3871502 روز
لمینت برجسته مخملی1,00056 × 59 mmدو رو24215015 روز
لمینت برجسته مخملی1,00090 × 60 mmدو رو33205015 روز
ویزیت پروانه ای سلفون مات 1000 عددی1000ویزیت پروانه ایدو رو15225010 روز
لمینت براق مربع دورگرد100055 × 55 mmدو رو19575010 روز
لمینت براق ویزیتی دورگرد100085 × 48 mmدو رو23200010 روز
لمینت مات ویزیتی دورگرد100085 × 48 mmدو رو30305010 روز
لمینت مات مربع دورگرد100055 × 55 mmدو رو24360010 روز
لمینت برجسته کوچک100056 × 59 mmدو رو1914007 روز
لمینت برجسته ویزیتی100048 × 85 mmدو رو19140010 روز
لمینت براق دورگرد 500 عددی50090 × 58.5 mmدو رو1653007 روز1725502 روز
لمینت مات دورگرد 500 عددی50090 × 60 mmدو رو2030007 روز2102502 روز
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)100090 × 60 mmدو رو50750015 روز
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )100090 × 58.5 mmدو رو36540015 روز
لمینت براق دورگرد 1000 عددی100058.5 × 90 mmدو رو2885507 روز2040002 روز

 

 

جنس کارت ویزیتتعدادسایزیک رو/دو روقیمت (تومان)زمان تحویل
پی وی سی 500 میکرون 1000عدد100086.5 × 57 mmدو رو4657505 روز
پی وی سی 500 میکرون 500عدد50086.5× 57 mmدو رو2862005 روز
پی وی سی 300 میکرون 500عدد50086.5 × 57 mmدو رو28215010 روز
پی وی سی 760 میکرون 1000 عدد100089 × 57 mmدو رو10597505 روز
پی وی سی 760 میکرون 500 عدد50089 × 57 mmدو رو6831005 روز
پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)500 عددی50086.5 × 57 mmیک رو3037507 روز
پی وی سی 760 میکرون 250 عدد25089 × 57 mmدو رو4009505 روز
پی وی سی 760 میکرون متالیک 500 عددی50088.6× 57 mmدو رو90585015 روز
لیبل یووی100048 × 85 mmیک رو703257 روز
لیبل سلفون براق100048 × 85 mmیک رو725007 روز
لیبل شیشه ای حالت اول (خوانا)100048 × 85 mmیک رو2160507 روز
لیبل سی دی1000130 * 130 mmیک رو53360013 روز
لیبل سلفون مات100048 × 85 mmیک رو7540025 روز
لیبل فیلتردار100048 × 85 mmیک رو703257 روز
لیبل شیشه ای حالت دوم (ناخوانا)100048 × 85 mmیک رو2160507 روز
لیبل یووی 6 ساعته100048 × 85 mmیک رو804756 ساعت
لیبل متالایز100048 × 85 mmیک رو29725025 روز
لیبل سلفون مات طلاکوب100048 × 85 mmیک رو12325025 روز

 

لیست قیمت چاپ انواع تراکت و سربرگ

نوع جنستعدادسایزیک رو/دو روچاپ معمولی(تومان)تحویلچاپ فوری(تومان)تحویل
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکتA4یک رو2755007 روز3045002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتA4دو رو3712007 روز4002002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتA5یک رو1377507 روز1595002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتA5دو رو1856007 روز2073502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتA6یک رو696007 روز841002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتA6دو رو928007 روز1073002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000تراکت B4یک رو2958007 روز3248002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000تراکت B4دو رو4712507 روز5002502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000تراکت B5یک رو1479007 روز1696502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000تراکت B5دو رو2378007 روز2595502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000تراکتB6یک رو739507 روز884502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000تراکتB6دو رو1189007 روز1334002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2,000تراکت B4یک رو4350007 روز4712502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2,000تراکت B4دو رو6307507 روز6670002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2,000تراکت B5یک رو2175007 روز2465002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2,000تراکت B5دو رو3161007 روز3451002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2,000تراکتB6یک رو1087507 روز1305002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2,000تراکتB6دو رو1580507 روز1798002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5,000تراکت B4یک رو8381007 روز8816002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5,000تراکت B4دو رو10773507 روز11208502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5,000تراکت B5یک رو4190507 روز4553002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5,000تراکت B5دو رو5394007 روز5756502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5,000تراکتB6یک رو2102507 روز2392502 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5,000تراکتB6دو رو2740507 روز3030502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکت B4یک رو4277507 روز4567502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکت B4دو رو6003007 روز6293002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکت B5یک رو2146007 روز2363502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکت B5دو رو3016007 روز3233502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکتB6یک رو1073007 روز1218002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1,000تراکتB6دو رو1508007 روز1653002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2,000تراکت B4یک رو7134007 روز7496502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت B4دو رو9062507 روز9425002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت B5یک رو3567007 روز3857002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکت B5دو رو4524007 روز4814002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB6یک رو1783507 روز2001002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB6دو رو2262007 روز2479502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5,000تراکت B4یک رو15210507 روز15645502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت B4دو رو17400007 روز17835002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت B5یک رو7598007 روز7960502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکت B5دو رو8700007 روز9062502 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB6یک رو3799007 روز4089002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB6دو رو4350007 روز4640002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5,000تراکتA4یک رو10063007 روز10498002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتA4دو رو11223007 روز11658002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتA5یک رو5031507 روز5394002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتA5دو رو5611507 روز5974002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتA6یک رو2523007 روز2813002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتA6دو رو2805757 روز3095752 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتA4یک رو4640007 روز5002502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتA4دو رو5727507 روز6090002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتA5یک رو2320007 روز2610002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتA5دو رو2871007 روز3161002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتA6یک رو1160007 روز1377502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتA6دو رو1435507 روز1653002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4,000تراکتA4یک رو12223507 روز12658502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4,000تراکتA4دو رو13746007 روز14181002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4,000تراکتA5یک رو6090007 روز6452502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4,000تراکتA5دو رو6873007 روز7235502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4,000تراکتA6یک رو3045007 روز3335002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی4,000تراکتA6دو رو3436507 روز3726502 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5000تراکتA4یک رو9106007 روز9541002 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5000تراکتA4دو رو10324007 روز10759002 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5000تراکتA5یک رو4553007 روز4915502 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5000تراکتA5دو رو5162007 روز5524502 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5000تراکتA6یک رو2276507 روز2566502 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 5000 عدد5000تراکتA6دو رو2581007 روز2871002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکتA4یک رو6742507 روز7105002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکتA4دو رو8004007 روز8366502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکتA5یک رو3364007 روز3654002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکتA5دو رو4002007 روز4292002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکتA6یک رو1682007 روز1899502 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی2000تراکتA6دو رو2001007 روز2218502 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد2000تراکتA4یک رو4277507 روز4640002 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد2000تراکتA4دو رو5350507 روز5713002 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد2000تراکتA5یک رو2146007 روز2436002 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد2000تراکتA5دو رو2668007 روز2958002 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد2000تراکتA6یک رو1073007 روز1290502 روز
تراکت گلاسه 120 گرم 2000 عدد2000تراکتA6دو رو1334007 روز1551502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتA4یک رو1856007 روز2146002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000تراکتA4دو رو2755007 روز3045002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000تراکتA5یک رو928007 روز1145502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000تراکتA5دو رو1377507 روز1595002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000تراکتA6یک رو464007 روز609002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1,000تراکتA6دو رو688757 روز833752 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتA4یک رو2842007 روز3204502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتA4دو رو3871507 روز4234002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتA5یک رو1421007 روز1711002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتA5دو رو1943007 روز2233002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتA6یک رو710507 روز928002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتA6دو رو971507 روز1189002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتA4یک رو5539007 روز5974002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتA4دو رو6713507 روز7148502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتA5یک رو2769507 روز3132002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتA5دو رو3364007 روز3726502 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتA6یک رو1384757 روز1674752 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتA6دو رو1682007 روز1972002 روز

کارت ویزیت  , طراحی کارت ویزیت  , چاپ کارت ویزیت  , قیمت کارت ویزیت  , هزینه طراحی کارت ویزیت  , قیمت کارت ویزیت سلفون براق یک رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون براق دو رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون مات یک رو ,  قیمت کارت ویزیت سلفون براق دو رو ,  قیمت کارت ویزیت لمینت براق ,  قیمت کارت ویزیت لمینت مات , شیت کارت ویزیت  , کارت ویزیت pvc  , لیبل شیشه ای , کارت ویزیت مخمل  , کارت ویزیت طلاکوب  ,